薛 勇 彪 实 验 室

 

 

首页

实验室简介

论文专利

研究人员

图片

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publication List

 [2020] 

· Shuhui Song, Lina Ma, Dong Zou, Dongmei Tian, Cuiping Li, Junwei Zhu, Meili Chen, Anke Wang, Yingke Ma1, Mengwei Li, Xufei Teng, Ying Cui, Guangya Duan, Mochen Zhang, Tong Jin, Chengmin Shi, Zhenglin Du, Yadong Zhang, Chuandong Liu, Rujiao Li, Jingyao Zeng, Lili Hao, Shuai Jiang, Hua Chen, Dali Han, Jingfa Xiao, hang Zhang, Wenming Zhao, Yongbiao Xue, Yiming Bao(2020 The Global Landscape of SARS-CoV-2 Genomes, Variants, and Haplotypes in 2019nCoVR Genomics Proteomics & Bioinformatics, 2020 [PDF]

· Zheng Gong, Jun-Wei Zhu, Cui-Ping Li, Shuai Jiang, Li-Na Ma, Bi-Xia Tang, Dong Zou, Mei-Li Chen, Yu-Bin Sun, Shu-Hui Song, Zhang Zhang, Jing-Fa Xiao, Yong-biao Xue, Yi-Ming Bao, Zheng-Lin Du, Wen-Ming Zhao(2020 An online coronavirus analysis platform from the National Genomics Data Center Zoological Research,, 2020, v.41(06):109-112. [PDF]

· Xiuxiu Li, Zhuo Chen, Guomin Zhang, Hongwei Lu, Peng Qin, Ming Qi, Ying Yu, Bingke Jiao, Xianfeng Zhao, Qiang Gao, Hao Wang, Yunyu Wu, Juntao Ma, Liyan Zhang, Yongli Wang, Lingwei Deng, Shanguo Yao, Zhukuang Cheng, Diqiu Yu, LihuangZhu, Yongbiao Xue, Chengcai Chu, Aihong Li, Shigui Li & Chengzhi Liang(2020 Analysis of genetic architecture and favorable allele usage of agronomic traits in a large collection of Chinese rice accessions Science China. Life sciences, 2020 [PDF]

· CNCB-NGDC Members and Partners,(2020 Database Resources of the National Genomics Data Center, China National Center for Bioinformation in 2021 Nucleic Acids Research, 2020 [PDF]

· Wanying Zhao, Xiaolu Qu, Yuhui Zhuang, Ludi Wang, Maurice Bosch, Vernonica E. Franklin-Tong, Yongbiao Xue, Shanjin Huang(2020 Villin controls the formation and enlargement of punctate actin foci in pollen tubes Journal of Cell Science, 2020, 133(6):jcs.237404. [PDF]

· Qi Liu, Shilei Zhao, Cheng-Min Shi, Shuhui Song, Sihui Zhu, Yankai Su, Wenming Zhao, Mingkun Li, Yiming Bao, Yongbiao Xue, Hua Chen(2020 Population Genetics of SARS-CoV-2: Disentangling Effects of Sampling Bias and Infection Clusters Genomics Proteomics & Bioinformatics, 2020 [PDF]

· Wenming Zhao, Shuhui Song, Meili Chen, Dong Zou, Lina Ma, Yingke Ma, Rujiao Li, Lili Hao, Cuiping Li, Dongmei Tian, Bixia Tang, Yanqing Wang, Junwei Zhu, Huanxin Chen, Zhang Zhang, Yongbiao Xue, Yiming Bao(2020 The 2019 novel coronavirus resource Hereditas (Beijing), 2020, 42(2):212-221. [PDF]

· Rajesh Yarra, Yongbiao Xue2020
Ectopic expression of nucleolar DEAD-Box RNA helicase OsTOGR1 confers improved heat stress tolerance in transgenic Chinese cabbage Plant Cell Reports, 2020:1-12 [PDF]

[2019] 

· Miaomiao Li, Dongfen Zhang, Qiang Gao, Yingfeng Luo, Hui Zhang, Bin Ma, Chunhai Chen, Annabel Whibley, Yu’e Zhang, Yinghao Cao, Qun Li, Han Guo, Junhui Li, Yanzhai Song, Yue Zhang, Lucy Copsey, Yan Li, Xiuxiu Li, Ming Qi, Jiawei Wang, Yan Chen, Dan Wang, Jinyang Zhao, Guocheng Liu, Bin Wu, Lili Yu, Chunyan Xu, Jiang Li, Shancen Zhao, Yijing Zhang, Songnian Hu, Chengzhi Liang, Ye Yin, Enrico Coen and Yongbiao Xue2019
Genome structure and evolution of Antirrhinum majus L Nature plants doi:10.1038/s41477-018-0349-9 [PDF]

· Nashaiman Pervaiz, Nazia Shakeel, Ayesha Qasim, Rabail Zehra, Saneela Anwar, Neenish Rana, Yongbiao Xue, Zhang Zhang, Yiming Bao* and Amir Ali Abbasi1* 2019 Evolutionary history of the human multigene families reveals widespread gene duplications throughout the history of animals BMC Evolutionary Biology 19:128 https://doi.org/10.1186/s12862-019-1441-0[PDF]

[2018] 

· 薛勇彪 2018 面向国家重大需求 打造国际一流研究所 遗传 Hereditas (Beijing) 40(11): 925―928 [PDF]

· Members, B.I.G.D.C. 2018 Database Resources of the BIG Data Center in 2019. Nucleic acids research 47, D8-D14[PDF]

· Zhaogui Zhang, Baocai Zhang, Zhibin Chen, Dongmei Zhang, Huairen Zhang, Hang Wang, Yu’e Zhang, Darun Cai, Juan Liu, Senlin Xiao, Yanqing Huo, Jie Liu, Lanjun Zhang, Mingming Wang, Xu Liu, Yongbiao Xue, Li Zhao, Yihua Zhou, & Huabang Chen 2018 A PECTIN METHYLESTERASE gene at the maize Ga1 locus confers male function in unilateral cross-incompatibility Nature communications 9, 3678 [PDF]

· Yongbiao Xue2018The Chinese garden of genetics -celebrating 40(th) anniversary of Genetics Society of China Journal of genetics and genomics = Yi chuan xue bao 45, 1. [PDF]

· Hugo Tavares, Annabel Whibley, David L. Field, Desmond Bradley, Matthew Couchman, Lucy Copsey, Joane Elleouet, Monique Burrus, Christophe Andalo, Miaomiao Li, Qun Li, Yongbiao Xue, Alexandra B. Rebocho, Nicolas H. Barton, & Enrico Coen 2018 Selection and gene flow shape genomic islands that control floral guides. Proceedings of the National Academy of Sciences 115, 11006-11011 [PDF]

[2017] 

· Qu X., Zhang R., Zhang M., Diao M., Xue Y., and Huang S. 2017 Organizational Innovation of Apical Actin Filaments Drives Rapid Pollen Tube Growth and Turning. Mol. Plant. 10, 930–947.[PDF]

· Desmond Bradley, Ping Xu, Irina-Ioana Mohorianu, AnnabelWhibley, David Field, Hugo Tavares, Matthew Couchman, Lucy Copsey, Rosemary Carpenter, Miaomiao Li, Qun Li, Yongbiao Xue, Tamas Dalmay, Enrico Coen2017Evolution of flower color pattern through selection on regulatory small RNAs Science doi: 10.1126/science.aao3526[PDF]

· Junhui Li, Yue Zhang, Yanzhai Song, Hui Zhang, Jiangbo Fan, Qun Li, Dongfen Zhang, Yongbiao Xue2017Electrostatic potentials of the S-locus F-box proteins contribute to the pollen S specificity in self-incompatibility in Petunia hybrida Plant J. doi:10.1111/tpj.13318 [PDF]

[2016] 

· Qiuling Li, Yan Zhao, Minghui Yue, Yongbiao Xue, Shilai Bao2016The Protein Arginine Methylase 5 (PRMT5/SKB1) Gene Is Required for the Maintenance of Root Stem Cells in Response to DNA Damage J Genet Genomics. doi: 10.1016/j.jgg.2016.02.007. [PDF]

· Biyao Zhang, Shaohuan Wu, Yu’e Zhang, Ting Xu, Feifei Guo, Huashan Tang, Xiang Li, Pengfei Wang, Wenfeng Qian, Yongbiao Xue2016A High Temperature-Dependent Mitochondrial Lipase EXTRA GLUME1 Promotes Floral Phenotypic Robustness against Temperature Fluctuation in Rice (Oryza sativa L.) PLOS Genetics doi:10.1371/journal.pgen.1006152 [PDF]

· Dong Wang, Baoxiang Qin, Xiang Li, Ding Tang, Yu’e Zhang, Zheng Zheng, Zhukuan Cheng, Yongbiao Xue2016Nucleolar DEAD-Box RNA Helicase TOGR1 Regulates Thermotolerant Growth as a PrerRNA Chaperone in Rice PLOS Genetics doi:10.1371/journal.pgen.1005844 [PDF]

[2014] 

· Tao Lin, Guangtao Zhu, Junhong Zhang, Xiangyang Xu, Qinghui Yu, Zheng Zheng, Zhonghua Zhang, Yaoyao Lun, Shuai Li, Xiaoxuan Wang, Zejun Huang, Junming Li, Chunzhi Zhang, Taotao Wang, Yuyang Zhang, Aoxue Wang, Yancong Zhang, Kui Lin, Chuanyou Li, Guosheng Xiong, Yongbiao Xue, Andrea Mazzucato, Mathilde Causse, Zhangjun Fei, James J Giovannoni, Roger T Chetelat, Dani Zamir, Thomas St?dler, Jingfu Li, Zhibiao Ye, Yongchen Du & Sanwen Huang 2014Genomic analyses provide insights into the history of tomato breeding Nature Genetics. doi:10.1038/ng.3117[PDF]

· Wei Liu, Jiangbo Fan, Junhui Li, YanzhaiSong, Qun Li, Yu’e Zhang and Yongbiao Xue(2014) SCFSLF-mediated cytosolic degradation of S-RNase is required for cross-pollen compatibility in S-RNase-based self-incompatibility in Petuniahybrida Front.Genet. 5:288 doi: 10.3389/fgene.2014.00228 [PDF]

·     Xu Liu, He Sun, Ping Wu, Youhui Tian, Dezhou Cui, Chunyan Xu, Song Li, Peng Li, Hua Zhang, Tingting Chen, Detao Li, Xianrong Zhao, Yu’e Zhang, Yongbiao Xue,and Huabang Chen(2014) Fine Mapping of the Maize Cross-Incompatibility Locus Gametophytic Factor 1 (ga1) Using a Homogeneous Population Crop Science 54:1-9 [PDF]

[2013]  

·     Lisheng Chen, Guosheng Xiong,Xia Cui, Meixian Yan, Ting Xu, Qian Qian, Yongbiao Xue, Jiayang Li and Yonghong Wang(2013) OsGRAS19 May Be a Novel Component Involved in the Brassinosteroid Signaling Pathway in Rice Molecular Plant 6(3):98891[PDF]

·     Xingming Hu,Qian Qian,Ting Xu,Yu’e Zhang,Guojun Dong,Ting Gao,Qi Xie,Yongbiao Xue (2013) The U-Box E3 Ubiquitin Ligase TUD1 Functions with a Heterotrimeric G a Subunit to Regulate Brassinosteroid - Mediated Growth in Rice PLOS Genetics 9(3): e1003391 [PDF]

·    Chi Xu, Maofu Li, Junkai Wu, Han Guo, Qun Li, Yue Zhang, Jijie Chai, Tianzhong Li, Yongbiao Xue(2013)Identification of a canonical SCFSLF complex involved in S-RNase -based self-incompatibility of Pyrus (Rosaceae) Plant Mol Biol 81:245257[PDF]

[2012]  

· Yuanlin Duan, Shengping Li, Zhiwei Chen, Leilei Zheng, Zhijuan Diao, Yuanchang Zhou, Tao Lan, Huazhong Guan, Runsen Pan, Yongbiao Xue and Weiren Wu (2012) Dwarf and deformed flower 1, encoding an F-box protein,is critical for vegetative and floral development in rice(Oryza sativa L.)The Plant Journal 72:829–842 [PDF]

· TGC (2012) The tomato genome sequence provides insights into fleshy fruit evolution Nature 485:635-641 [PDF]

· Yuanlin Duan, Zhuo Xing, Zhijuan Diao, Wenying Xu, Shengping Li, Xiaoqiu Du, Guangheng Wu, huanlei Wang, Tao Lan, Zheng Meng, Huaqing Liu, Feng Wang, Weiren Wu, Yongbiao Xue (2012) Characterization of Osmads6-5, a null allele, reveals that OsMADS6 is a critical regulator for early flower development in rice (Oryza sativa L.) Plant Mol Biol 80:429–442 [PDF]

·   Guang Chen, Bin Zhang, Lijing Liu, Qun Li, Yue Zhang, Qi Xie, Yongbiao Xue(2012, Identification of a Ubiquitin-Binding Structure in the S-Locus F-Box Protein Controlling S-RNase-Based Self-Incompatibility Journal of Genetics and Genomics 39 (2012) 93-102 [PDF]

[2011]    

·         Hua Zhang, Xu Liu , Yue Zhang , Chuan Jiang , Dezhou Cui, Huaihua Liu, Detao Li, Liwen Wang, Tingting Chen, Lihua Ning, Xia Ma, Huabang Chen. (2011) Genetic analysis and fine mapping of the Ga1-S gene region conferring cross-incompatibility in maize. Theor Appl Genet doi:10.1007/s00122-011-1720-7.[PDF]

·         Wenying Xu, Rendong Yang, Meina Li, Zhuo Xing, Wenqiang Yang, Guang Chen, Han Guo Xiaojie Gong, Zhou Du, Zhenhai Zhang, Xingming Hu, Dong Wang, Qian Qian, Tai Wang, ZhenSu, Yongbiao Xue (2011) Transcriptome Phase Distribution Analysis Reveals Diurnal Regulated Biological Processes and Key Pathways in Rice Flag Leaves and Seedling Leaves. PLoS ONE 6(3):e17613 [PDF]

·         Zhaoliang Zhang, Shupei Zhang, Ya Zhang, Xin Wang, Dan Li, Qiuling Li, Minghui Yue, Qun Li,Yu-e Zhang, Yunyuan Xu, Yongbiao Xue, Kang Chong and Shilai Bao (2011) Arabidopsis Floral Initiator SKB1 Confers High Salt Tolerance by Regulating Transcription and Pre-mRNA Splicing through Altering Histone H4R3 and Small Nuclear Ribonucleoprotein LSM4 Methylation. The Plant Cell doi:10.1105/tpc.110.081356 [PDF]

 

[2010]    

·         Lan Zhao, Jian Huang, Zhonghua Zhao, Qun Li, Thomas L. Sims and Yongbiao Xue. (2010) The Skp1-like protein SSK1 is required for cross-pollen compatibility in S-RNase-based self-incompatibility. The Plant Journal 62:5263.[PDF]

·         Li Q Wei, Wen Y Xu, Zhu Y Deng, Zhen Su, Yongbiao Xue and Tai Wang. (2010) Genome-scale Analysis and Comparison of Gene Expression Profiles in Developing and Germinated Pollen in Oryza sativa. BMC Genomics 11:338.[PDF]

·         Kejian Wang, Ding Tang,Lilan Hong, Wenying Xu, Jian Huang, Ming Li, Minghong Gu, Yongbiao Xue, Zhukuan Cheng (2010) DEP and AFO Regulate Reproductive Habit in Rice. PLOS GENETICS DOI:10.1371/journal.pgen.1000818 [PDF]

·         Guang Chen, Bin Zhang, Zhonghua Zhao, Zhenhua Sui, Hui Zhang and Yongbiao Xue (2010) A life or death decision for pollen tubes in S-RNase-based self-incompatibility. Journal of Experimental Botany doi:10.1093/jxb/erp381 [PDF]

·         Liu F, Xu W, Wei Q, Zhang Z, Xing Z, Tan L, Di C, Yao D, Wang C, Tan Y, Yan H, Ling Y, Sun C, Xue Y, Su Z (2010) Gene Expression Profiles Deciphering Rice Phenotypic Variation between Nipponbare (Japonica) and 93-11 (Indica) during Oxidative Stress. PLoS ONE 5(1): e8632 [PDF]

 

[2009]    

·         Zhao, L., Liu, F., Xu, W., Di, C., Zhou, S., Xue, Y., Yu, J., Su, Z. (2009) Increased expression of OsSPX1 enhanced cold/subfreezing tolerance in tobacco and Arabidopsis thaliana. Plant Biotech J. 7:550-561 [PDF]

·         Xue, Y., Zhang, Y., Yang, Q., Li, Q., Cheng, Z., Dickinson, H. G. (2009) Genetic features of a pollen-part mutation suggest an inhibitory role for the Antirrhinum pollen self-incompatibility determinant. Plant Mol Biol 70:499-509 [PDF]

·         Ma, Y., Liu, L., Zhu, C., Sun, C., Xu, B., Fang, J., Tang, J., Luo, A., Cao, S., Li, J., Qian, Q., Xue, Y., Chu, C. (2009) Molecular analysis of rice plants harboring a multi-functional T-DNA tagging system. JGG 36:267-276 [PDF]

·         Mueller, L. A., Lankhorst, R. K., Tanksley, S. D., Giovannoni, J. J., White, W., Vrebalov, J., Fei, Z., van Eck, J., Buels, R., Mills, A. A., Menda, N., Tecle, I. Y., Bombarely, A., Stack, S., Royer, S. M., Chang, S., Shearer, L. A., Kim, B. D., Jo, S., Hur, C., Choi, D., Li, C. B., Zhao, J., Jiang, H., Geng, Y., Dai, Y., Fan, H., Chen, J., Lu, F., Shi, J., Sun, S., Chen, J., Yang, X., Lu, C., Chen, M., Cheng, Z., Li, C., Ling, H., Xue, Y., Wang, Y., Seymour, G. B., Bishop, G. J., Bryan, G., Rogers, J., Sims, S., Butcher, S., Buchan, D., Abbott, J., Beasley, H., Nicholson, C., Riddle, C., Humphray, S., McLaren, K., Mathur, S., Vyas, S., Solanke, A. U., Kumar, R., Gupta, V., Sharma, A. K., Khurana, P., Khurana, J. P., Tyagi, A., Sarita, Chowdhury, P., Shridhar, S., Chattopadhyay, D., Pandit, A., Singh, P., Kumar, A., Dixit, R., Singh, A., Praveen, S., Dalal, V., Yadav, M., Ghazi, I. A., Gaikwad, K., Sharma, T., Mohapatra, T., Singh, N. K., Szinay, D., de Jong, H., Peters, S., van Staveren, M., Datema, E., Fiers. M. W. E. J., van Ham, R. C. H. J., Lindhout, P., Philippot, M., Frasse, P., Regad, F., Zouine, M., Bouzayen, M., Asamizu, E., Sato, S., Fukuoka, H., Tabata, S., Shibata, D., Botella, M. A., Perez-Alonso, M., Fernandez-Pedrosa, V., Osorio, S., Mico, A., Granell, A., Zhang, Z., He, J., Huang, S., Du, Y., Qu, D., Liu, L., Liu, D., Wang, J., Ye, Z., Yang, W., Wang, G., Vezzi, A., Todesco, S., Valle, G., Falcone, G., Pietrella, M., Giuliano, G., Grandillo, S., Traini, A., D'Agostino, N., Chiusano, M. L., Ercolano, M., Barone, A., Frusciante, L., Schoof, H., Jöcker, A., Bruggmann, R., Spannagl, M., Mayer, K. X. F., Guigó, R., Camara, F., Rombauts, S., Fawcett, J. A., Van de Peer, Y., Knapp, S., Zamir, D., Stiekema, W. (2009) A snapshot of the emerging tomato genome sequence. Plant Gen. 2:78-92 [PDF]

·         Li, H., Xue, D., Gao, Z., Yan, M., Xu, W., Xing, Z., Huang, D., Qian, Q., Xue, Y. (2009) A putative lipase gene EXTRA GLUME1 regulates both empty glume fate and spikelet development in rice. Plant J. 57:593-605 [PDF]

·         Zhang, Y., Xue, Y. (2009) DOR: A link between an F-box protein and guard cell ABA signaling. Plant Signaling & Behavior 4:470-471 [PDF]

·         Zhang, Y., Zhao, Z., Xue, Y. (2009) Roles of proteolysis in plant self-incompatibility. Ann. Rev. Plant Biol. 60:21-42 [PDF]

 

[2008]    

·         Zhang, Y., Xu, W., Li, Z., Deng, X., Wu, W., Xue, Y. (2008) F-box protein DOR functions as a novel inhibitory factor for ABA-induced stomatal closure under drought stress in Arabidopsis thaliana. Plant Physiol. 148:2121-2133 [PDF]

·         Xu, S., Deng, Z., Chong, K., Xue, Y., Wang, T. (2008) Dynamic proteomic analysis reveals a switch between central carbon metabolism and alcoholic fermentation in Oryza sativa filling grains. Plant Physiol. 148:908-925 [PDF]

·         Pu, L., Li, Q., Fan, X., Yang, W., Xue, Y. (2008) A R2R3 MYB transcription factor GhMYB109 is required for cotton fiber development. Genetics 180:811-820 [PDF]

·         Chen, J., Ding, J., Ouyang, Y., Du, H., Yang, J., Cheng, K., Zhao, J., Qiu, S., Zhang, X., Yao, J., Liu, K., Wang, L., Xu, C., Li, X., Xue, Y., Xia, M., Ji, Q., Lu, J., Xu. M., Zhang, Q. (2008) A tri-allelic system of S5 is a major regulator of the reproductive barrier and compatibility of indica-japonica hybrids in rice. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105:11436-11441 [PDF]

·         Yang, W., Kong, Z., Omo-Ikerodah, E., Xu, W., Li, Q., Xue, Y. (2008) A calcineurin B-like interacting protein kinase OsCIPK23 functions in pollination and drought stress responses in rice (Oryza sativa L.). JGG 35:531-543 [PDF]

·         Yang, W., Lai, Y., Li, M., Xu, W., Xue, Y. (2008) A novel C2-domain phospholipid binding protein, OsPBP1, is required for pollen fertility in rice. Mol Plant 1:770-785 [PDF]

·         Zhang, D., Yang, Q., Ding, Y., Cao, X., Xue, Y., Cheng, Z. (2008) Cytological characterization of the tandem repetitive sequences and their methylation status in Antirrhinum majus genome. Genomics 92:107-114 [PDF]

·         Liu, F., Xu, W., Tan, L., Xue, Y., Sun, C., Su, Z. (2008) Case study for identification of indel-caused alternative expression isoforms in rice subspecies japonica and indica by integrative genome analysis. Genomics 91:186-194 [PDF]

·         Zhang, Q., Li, J., Xue, Y., Han, B., Deng, X. (2008) Rice 2020: A call for an international coordinated effort in rice functional genomics. Mol Plant 1:715-719 [PDF]

·         Li, C., Zhao, J., Jiang, H., Geng, Y., Dai, Y., Fan, H., Zhang, D., Chen, J., Lu, F., Shi, J., Sun, S., Chen, J., Yang, X., Lu, C., Chen, C., Cheng, Z., Ling, H., Wang, Y., Xue, Y., Li, C. (2008) A snapshot of the Chinese SOL Project. JGG 35: 387-390

·         Zhang, Y., Xue, Y. (2008) Molecular biology of S-RNase-based self-incompatibility. Pages 193-215 in Franklin-Tong, V. E. (ed.) Self-Incompatibility in Flowering Plants: Evolution, Diversity and Mechanisms, Springer-Verlag

 

[2007]     

·         Liu, B., Chen, Z., Song, X., Liu, C., Zhao, X., Fang, J., Xu, W., Zhang, H., Wang,X., Chu, C., Deng, X. W., Xue, Y., Cao, X. (2007) Oryza sativa Dicer-like 4 reveals a key role for siRNA silencing in plant development. Plant Cell 19:2705-2718 [PDF]

·         Li, M., Xu, W., Yang, W., Kong, Z., Xue, Y. (2007) Genome-wide gene expression profiling reveals conserved and novel molecular functions of the stigma in rice (Oryza sativa L.). Plant Physiol. 144:1797-1812 [PDF]

·         Yang, Q., Zhang, D., Li, Q., Cheng, Z., Xue, Y. (2007) Heterochromatic and genetic features are consistent with recombination suppression of the self-incompatibility (S)-locus in Antirrhinum. Plant J. 51:140-151 [PDF]

·         Kong, Z., Xu, W., Li, Q., Xue, Y. (2007) Identification, expression and functional analysis of a receptor-like cytoplasmic kinase, OsRLCK1, in rice (Oryza sativa L.). J. Integrative Plant Biol. 49:898-907 [PDF]

·         Wang, X, Zhang, Y., Ma, Q., Zhang, Z., Xu, Z., Xue, Y., Bao, S., Chong, K. (2007) SKB1-mediated symmetric dimethylation of histone H4R3 controls flowering time in Arabidopsis. EMBO J. 26:1934-1941 [PDF]

·         Dai, X., Xu. Y., Ma, Q., Xu, W., Wang, T., Xue, Y., Chong, K. (2007) Overexpression of a R1R2R3 MYB gene, OsMYB3R-2, increases tolerance to freezing, drought, and salt stress in transgenic Arabidopsis. Plant Physiol. 143:1739-1753 [PDF]

·         Dai, S., Chen, T., Chong, K., Xue, Y., Li, S., Wang, T. (2007) Proteomic identification of differentially expressed proteins associated with pollen germination and tube growth reveals characteristics of germinated Oryza sativa pollen. Mol. Cell. Proteomics 6:207-230 [PDF]

·         Han, B., Xue, Y., Li, J., Deng, X., Zhang, Q. (2007) Rice functional genomics research in China. Phil. Trans. R. Soc. B. 362:1009-1021 [PDF]

·         Zhang, Y., Xue, Y. (2007) Molecular control of S-RNase-based self-incompatibility. Chinese Bull. Bot. 24: 372-388 (in Chinese)

·         Huang, J., Zhao, L., Xue, Y. (2007) Molecular control of S-RNase-based self-incompatibility. Pages 63-67 in Z. Xu et al. (eds.) Biotechnology and sustainable agriculture 2006 and beyond, Springer

·         Xu, Z., Li, J., Xue, Y. and Yang, W. (eds.) (2007) Biotechnology and Sustainable Agriculture 2006 and Beyond, Springer

 

[2006]     

·         Zhuang, X., Jiang, J., Li, J., Ma, Q., Xu, Y., Xue, Y., Xu, Z., Chong, K. (2006) Overexpression of OsAGAP, an ARF-GAP, interferes with auxin influx, vesicle trafficking and root development. Plant J. 48:581-591 [PDF]

·         Kong, Z., Li, M., Yang, W., Xu, W., Xue, Y. (2006) A novel nuclear-localized CCCH-type zinc finger protein, OsDOS, is involved in delaying leaf senescence in rice (Oryza sativa L.). Plant Physiol. 141:1376-1388 [PDF]

·         Huang, J., Zhao, L., Yang, Q., Xue, Y. (2006) AhSSK1, a novel SKP1-like protein that interacts with the S-Locus F-box protein. Plant J. 46:780-793 [PDF]

·         Bao, W., Zhang, W., Yang, Q., Zhang, Y., Han, B., Gu, M., Xue, Y., Cheng, Z. (2006) Diversity of centromeric repeats in two closely related wild rice species, Oryza officinalis and Oryza rhizomatis. Mol. Gen. Genomics. 275:421-430 [PDF]

·         Dai, S., Li, L., Chen, T., Chong, K., Xue, Y., Wang, T. (2006) Proteomic analyses of Oryza sativa mature pollen reveal novel proteins associated potentially with pollen germination and tube growth. Proteomics 6:2504-2529 [PDF]

·         Guo, Y., Zhang, Y. and Xue, Y. (2006) Petunia Germinating Pollen S/D3 interacts with S-RNases in Petunia hybrida. J. Integrative Plant Biol. 48:584-590 [PDF]

·         Dong, L., Wang, L., Zhang, Y., Zhang, Y., Deng, X., Xue, Y. (2006) An auxin-inducible F-box protein CEGENDUO negatively regulates auxin-mediated lateral root formation in Arabidopsis. Plant Mol Biol. 60:599-616 [PDF]

 

[2005]     

·         Lan, L., Li, M., Lai, Y., Xu, W., Kong, Z., Ying, K., Han, B., Xue, Y. (2005) Microarray analysis reveals similarities and variations in genetic programs involved in pollination/fertilization and stress responses in rice (Oryza sativa L.). Plant Mol Biol 59:151-164 [PDF]

·         Stolc, V., Li, L., Wang, X., Li, X., Su, N., Tongprasit, W., Han, B., Xue, Y., Li, J., Snyder, M., Gerstein, M., Wang, J., Deng X. W. (2005) A pilot study of transcription unit analysis in rice using oligonucleotide tiling-path microarray. Plant Mol Biol 59:137-149 [PDF]

·         Wang, Z., Liang, Y., Li, C., Xu, Y., Lan, L., Chen, C., Xu, Z., Xue, Y., Chong, K. (2005) Identification of anther development-related genes by gene expression profiling with a 10-K cDNA microarray in rice (Oryza sativa L.). Plant Mol Biol 58:721-737 [PDF]

·         Causier, B., Castillo, R., Zhou, J., Ingram, R., Xue, Y., Schwarz-Sommer, Z., Davies, B. (2005) Evolution in actionfollowing function in duplicated floral homeotic genes. Curr. Biol. 15:1508-1512 [PDF]

·         Jiao, Y., Jia, P., Wang, X., Su, N., Yu, S., Zhang, D., Ma, L., Feng, Q., Jin, Z., Li, L., Xue, Y., Cheng, Z., Zhao, H., Han, B., Deng, X. W. (2005) A tiling microarray expression analysis of rice chromosome 4 suggests a chromosomal level regulation of transcription. Plant Cell 17:1641-1657 [PDF]

·         Zhang, D., Yang, Q., Bao, W., Zhang, Y., Han, B., Xue, Y., Cheng, Z. (2005) Cytological characterization of the Antirrhinum majus genome. Genetics 169:325-335 [PDF]

·         Zhuang, X., Xu, Y., Chong, K., Lan, L., Xue, Y., Xu, Z. (2005) OsAGAP, an ArfGAP from rice, regulates root development mediated by auxin in Arabidopsis. Plant, Cell and Environ 28:147-156 [PDF]

·         Wang, H. and Xue, Y. (2005) Subcellular localization of the S-locus F-box protein AhSLF-S2 in pollen and pollen tubes of self-incompatible Antirrhinum. J. Integrative Plant Biol. 47:76-83 [PDF]

·         Wang, L., Dong, L., Zhang, Y. E., Zhang, Y., Wu, W., Deng, X.W., Xue, Y. (2005) Genome-wide analysis of S-locus F-box like genes in Arabidopsis thaliana. Plant Mol Biol 56:929-945 [PDF]

·         Zhang, J., Xu, J., Kong, Y., Ji, Z., Wang, X., An, F., Li, C., Sun, J., Zhang, S., Yang, X., Mu, J., Liu, X., Li, J., Xue, Y., Zuo, J. (2005) Generation of chemical-inducible activation tagging T-DNA insertion lines of Arabidopsis thaliana. JGG 32:1082-1088 (in Chinese)

·         Wang, Y., Xue, Y. and Li, J. (2005) Towards molecular breeding and improvement of rice in China. Trends Plant Sci. 10:610-614 [PDF]

·         Mueller, L. A., Tanksley, S. D., Giovannoni, J. J., van Eck, J., Stack, S., Choi, D., Kim, B. D., Chen, M., Cheng, Z., Li, C., Ling, H., Xue, Y., Seymour, G., Bishop, G., Bryan, G., Sharma, R., Khurana, J., Tyagi, A., Chattopadhyay, D., Singh, N. K., Stiekema, W., Lindout, P., Jesse, T., Lankhorst, R. K., Bouzayen, M., Shibata, D., Tabata, S., Granell, A., Botella, M. A., Giuliano, G., Frusciante, L., Causse, M., Zamir, D. (2005) The tomato sequencing project, the first cornerstone of the International Solanaceae Project (SOL). Comp. Funct. Genom. 6:153-158 [PDF]

 

[2004]     

·         Qiao, H., Wang, F., Zhao, L., Zhou, J., Lai, Z., Zhang, Y., Robbins, T., Y., Xue, Y. (2004) The F-box protein AhSLF-S2 controls the pollen function of S-RNase-based self-incompatibility. Plant Cell 16:2307-2322 [PDF]

·         Lan, L., Chen, W., Lai, Y., Suo, J., Kong, Z., Li, C., Lu, Y., Zhang, Y., Zhao, X., Zhang, X., Han, B., Cheng, J., Xue, Y. (2004) Monitoring of gene expression profiles and isolation of candidate genes involved in pollination and fertilization in rice (Oryza sativa L.) using a 10K cDNA microarray. Plant Mol Biol 54:471-487 [PDF

·         Zhang, Y., Huang, Y., Zhang, L., Li, Y., Lu, T., Lu, Y., Feng, Q., Zhang, Q., Cheng, Z., Xue, Y., Wing, R. A., Han, B. (2004) Structural features of the rice chromosome 4 centromere. Nucl Acids Res 32:2023-2030 [PDF]

·         Qiao, H., Wang, H., Zhao, L., Zhou, J., Huang, J., Zhang, Y., Xue, Y. (2004) The F-box protein AhSLF-S2 physically interacts with S-RNases that are inhibited by the ubiquitin/26S proteasome pathway of protein degradation during compatible pollination in Antirrhinum. Plant Cell 16:582-595 [PDF]

·         Suo, J., Pu, L., Liang, X., Xue, Y. (2004) Identification of an endothelium-specific gene GhIAA16 in cotton (Gossypium hirsutum L.). Acta Bot. Sin. 46:472-479 [PDF]

·         Wang, H., Ouyang, J., Xue, Y. (2004) A facile procedure for efficient plantlet regeneration from self-incompatible hybrids in Antirrhinum. Plant Cell Organ Tissue Cult. 76:61-65

 

[2003]     

·         Chen, G., Ma, W., Huang, Z., Xu, T., Xue, Y., Shen, Y. (2003) Isolation and characterization of TaGSK1 involved in wheat salt tolerance. Plant Sci. 165:1369-1375

·         Zhou, J., Wang, F., Ma, W., Zhang, Y., Han, B., Xue, Y. (2003) Structural and transcriptional analysis of S locus F-box (SLF) genes in Antirrhinum. Sex. Plant Reprod. 16:165-177 [PDF]

·         Duan, Y., Wu, W., Liu, H., Zhang, D., Zhou, Y., Pan, R., Lin, L., Chen, Z., Guan, H., Mao, D., Li, W., Xue, Y. (2003) Genetic analysis and gene mapping of leafy head (lhd), a mutant blocking the differentiation of rachis branches in rice (Oryza sativa L.). Chin. Sci. Bull. 48:2201-2205 [PDF]

·         Suo, J., Liang, X., Pu, L., Zhang, Y., Xue, Y. (2003) Identification of GhMYB109 encoding a R2R3 MYB transcription factor that expressed specifically in fiber initials and elongating fibers in cotton. BBA 1630:25-34 [PDF]

·         Liang, L., Huang, J., Xue, Y. (2003) Identification and evolutionary analysis of a relic S-RNase in Antirrhinum. Sex. Plant Reprod. 16:17-22 [PDF]

·         Ma, W., Zhou, J., Lai, Z., Zhang, Y., Xue, Y. (2003) The self-incompatibility (S) locus resides in a pericentromeric region in Antirrhinum. Acta Bot. Sin. 45:47-52 [PDF]

·         Duan, Y., Li, W., Wu, W., Pan, R., Zhou, Y., Qi, J., Lin, L., Chen, Z., Mao, D., Liu, H., Zhang, D., Xue, Y. (2003) Genetic analysis and mapping of gene Fzp(t) controlling spikelet differentiation in rice. Sci China (C) 46:328-334 [PDF]

·         Pu, L., Suo, J., Xue, Y. (2003) Molecular control of plant trichome development. JGG 30:1078-1084 (in Chinese)

·         Xue, Y., Li, J., Xu, Z. (2003) Recent highlights of the China Rice Functional Genomics Program. Trends Genet. 19:390-394 [PDF]

·         Han, B. and Xue, Y. (2003) Genome-wide intraspecific DNA-sequence variations in rice. Curr. Opin. Plant Biol. 6:134-138 [PDF]

 

[2002]     

·         Liang, L., Lai, Z., Ma, W., Zhang, Y. and Xue, Y. (2002) AhSL28, a senescence-and phosphosphate starvation-induced S-like RNase gene in Antirrhinum. BBA 1579:64-71 [PDF]

·         Feng, Q., Zhang, Y., Hao, P., Wang, S., Fu, G., Huang, Y., Li, Y., Zhe, J., Liu, Y., Hu, X., Jia, P., Zhang, Y., Zhao, Q., Ying, K., Yu, S., Tnag, Y., Weng, Q., Zhang, L., Lu, Y., Mu, J., Lu, Y., Zhang L. S., Yu, Z., Fan, D., Liu, X., Lu, T., Li, C., Wu, Y., Sun, T., Lei, H., Li, T., Hu, H., Guan, J., Wu, M., Zhang, R., Zhou, B., Chen, Z., Chen, L., Jin, Z., Wang, R., Yin, H., Cai, Z., Ren, S., Lv, G., Gu, W., Zhu, G., Ti, Y., Jia, J., Zhang, Y., Chen, J., Kang, H., Chen, X., Shao, C., Sun, Y., Hu, Q., Zhang, X., Zhang, W., Wang, L., Ding, C., Sheng, H., Gu, J., Chen, S., Ni, L., Zhu, F., Chen, W., Lan, L., Lai, Y., Cheng, Z., Gu, M., Jiang, J., Li, J., Hong, G., Xue, Y., Han, B. (2002) Sequence and analysis of rice chromosome 4. Nature
420:316-320 [PDF]

·         Zhao, Q., Zhang, Y., Cheng, Z., Chen, M., Wang, S., Feng, Q., Huang, Y., Li, Y., Tang, Y., Zhou,B., Chen, Z., Yu, S., Zhu,J., Hu, X., Mu,J., Ying, K., Hao, P., Zhang, L., Lu, Y., Zhang, L. S., Liu, Y., Yu, Z., Fan, D., Weng, Q., Chen, L., Lu, T., Liu, X., Jia, P., Sun, T., Wu, Y., Zhang, Y., Lu, Y., Li, C., Wang, R., Lei,H., Li, T., Hu, H., Wu, M., Zhang, R., Guan, J., Zhu, J., Fu, G., Gu, M., Hong, G., Xue, Y., Wing, R., Jiang, J., Han, B. (2002) A fine physical map of the rice chromosome 4. Genome Res. 12:817-823 [PDF]

·         Lai, Z., Ma, W., Han, B., Liang, L., Zhang, Y., Hong, G., Xue, Y. (2002) An F-box gene linked to the self-incompatibility (S) locus of Antirrhinum is expressed specifically in pollen and tapetum. Plant Mol. Biol. 50:29-41 [PDF]

·         Xu, H., Weterings, K., Vriezen, W., Feron, R., Xue, Y., Derksen, J., Mariani, C. (2002) Isolation and characterization of male-germ-cell transcripts in Nicotiana tabacum. Sex. Plant Reprod. 14:339-346.

·         Xue, Y., Z. Xu (2002) An introduction to the China Rice Functional Genomics Program. Comp. Fun. Genom. 3:161-163

·         Wang, H., Huang, J., Lai, Z., Xue, Y. (2002) F-box proteins in flowering plants. Chin. Sci. Bull. 47:1497-1501 [PDF]

·         Xue, Y., Cui, H., Lai, Z., Ma, W., Liang, L., Yang, H., Zhang, Y. (2001) S-RNases and self and non-self pollen recognition in flowering plants. Pages 149-155 in G. Xue et al. (eds.) Gene families: Studies of DNA, RNA, Enzymes and Proteins, World Scientific

·         Xue, G., Xue, Y., Xu, Z., Holmes, R., Hammond, G. L. and Lim, H. A. (eds.) (2001) Gene Families: Studies of DNA, RNA, Enzymes and Proteins., World Scientific

 

[2001 and 2000]     

·         Chen, W., Tang, D., Suo, J., Zhang, Y., Xue, Y. (2001) Expressional profiling of genes related to pollination and fertilization in rice. C. R. Acad. Sci. Ser.III, 324:1111-1116.

·         Gao, Z., Xue, Y. and Dai, J. (2001) cDNA-AFLP reveals that maize resistance to Biopolaris maydis is associated with the induction of multiple defense-related genes. Chin. Sci. Bull. 46:1454-1458

·         Cheng, Y., Pu, T., Xue, Y. and *Zhang, C. (2001) PcTGD, a highly expressed gene in stem, is related to water stress in reed (Phragmites communis Trin.). Chin. Sci. Bull. 46:850-854.

·         Ding, X., Lu, L. and Xue, Y. (2001) Cloning of ACC oxidase gene in fruit of Litchi chinesis Sonn. And its expression in E. coli. Acta Hort. (ISHS) 558:161-165

·         Cui, H., Lai, Z. and Xue, Y. (2001) A rewarding fifteen years: From SLG to SCR/SP11. Acta Bot. Sin. 43:1-5

·         Gao, Z., Xue, Y. and Dai, J. (2000) Pathogenetic site of Bipolaris maydis-derived C toxin in maize. Chin. Sci. Bull. 45622-626

·         Yang, H. and Xue, Y. (2000) Expression of self-incompatibility ribonucleases of Antirrhinum in Escherichia coli. Chin. Sci. Bull. 45512-515

·         Xue, Y. (2000) Establishment of the self-incompatibility (S) locus-directed transposon tagging system in Antirrhinum. Acta Bot. Sin. 42:408-415

 

[before 2000]     

·         Qi, W., Yang, H., Xue, Y., Li, W. and Hu, S. (1999) Inheritance of chloroplast and mitochondrial DNA in Chinese fir (Cunninghamia lanceolata). Acta Bot. Sin. 41695-699

·         Xue, Y., Tang, D., Zhang, Y. and Li, W. (1998) Isolation of candidate R disease resistance genes from rice. Chin. Sci. Bull. 43:497-500

·         Xue, Y., Carpenter, R., Dickinson, H. G. and Coen, E. S. (1996) Origin of allelic diversity in Antirrhinum S locus RNase. Plant Cell. 8: 805-814.

·         Creissen, G., Reynolds, B., Xue, Y. and Mullineaux, P. (1995) Simultaneous targeting of pea glutathione reductase and of a bacterial fusion protein to chloroplasts and mitochondria in transgenic tobacco. Plant J. 8: 167-175.

·         Kroon, J., Souer, E., de Graaff, A., Xue Y., Mol, J. and Koes, R. (1994) Cloning and structural analysis of the anthocyanin pigmentation locus Rt of Petunia hybrida: characterization of insertion sequences in two mutant alleles. Plant J. 5: 69-80.

·         Xue, Y., Collin, S., Davies, D. R. and Thomas, C. M. (1994) Differential screening of mitochondrial cDNA libraries from male fertile and cytoplasmic male sterile sugarbeet reveals genome rearrangment at atp6 and atpA loci. Plant Mol. Biol. 25: 91-103.

·         Dekker, E., Woolston, C., Xue, Y., Cox, B. and Mullineaux, P. (1991) Transcript mapping reveals different expression strategies for the bicistronic RNAs of the geminvirus wheat dwarf virus. Nucl. Acids Res. 19: 4075-4081.

·         Xue, Y., Davies, D. R. and Thomas, C. M. (1990) Sugar beet mitochondria contain an open reading frame showing extensive sequence homology to the subunit 2 gene of the NADH: ubipuinone reductase complex. Mol. Gen. Genet. 221: 195-198.

·         Xue, Y., Thomas, C. M. and Davies, D. R. (1989) Nucleotide sequence and transcription of the sugar beet mitochondrial F0F1-ATPase subunit 9 gene. Nucl. Acids Res. 17: 8857.

·         Xue, Y. and Ingram, G. (1993) Divergence in the role of MADS box genes in the determination of floral organ identity. BioEssays. 15: 691-693.

 

 Patents

·         薛勇彪 钱前 胡兴明 郭龙彪 “控制水稻株高和粒形基因TUD1及其应用” ZL 2008 1 0102797.0

·         孔照胜 薛勇彪 李美娜 杨文强 薛勇彪 “一种叶片衰老相关基因及其编码蛋白及其应用” 专利号:ZL 2006 10012240.9

·         Yongbiao Xue, Zhao Lai, Yansheng Zhang. "A gene controlling pollen function of gametophytic self-incompatibility and use thereof". Patent No. CN082I000206. (Application No. 00132464.0). 21 November 2000.

·         Jinfeng Suo, Xiaoe Liang, Yansheng Zhang, Yongbiao Xue. "A gene controlling cotton fiber trait and use thereof". Patent No. ZL02145967.3. (Application No. 02145967.3). 25 October 2002.

·         Yue Zhang, Yongbiao Xue, Li Dong, Lei Wang, Weihua Wu. "A gene and protein related to drought tolerance and use thereof". Patent No. ZL03157198.0. (Application No. 03157198.0). 18 September 2003.

·         Lei Wang, Li Dong, Yongbiao Xue. "A gene and protein related to plant architecture and use thereof". Patent No. ZL200310102202.9. (Application No. 200310102202.9). 24 October 2003.

 

 

 

 

地址:北京市朝阳区北辰西路1号院2号遗传与发育生物学研究所 邮政编码: 100101
电 话:010-64801181    传 真:010-64801292         Emailjpwang@genetics.ac.cn

京ICP备05002827

发表论文

  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2014

     2013

 2012

 2011

 2010

 2009

 2008

 2007

 2006

 2005

 2004

 2003

 2002

 2001

 199X

申请专利