The Xue Lab

 

 
Home Introduction Publication People Photos  

Lab Staff:

Jingping Wang    Qun Li    Yu'e Zhang    Ting Xu   

Current Student:

Yue Zhang Huashan Tang Feifei Guo Hong Zhao  
Zi Fang Pengfei Wang Huaqiu Huang Haifang Wei
Yanan Wang Xueting Li

Current Postdoc:

Rajesh Yarra Liu Zheng
     
     

Address: No.1 West Beichen Road,Chaoyang District, Beijing, 100101 China
Tel: 010-62631582    Fax: 010-62537814         Email: jpwang@genetics.ac.cn

奨ICP姥05002827催