The Xue Lab

 

 
Home Introduction Publication People Photos  

Lab Staff:

Jingping Wang    Qun Li    Yu'e Zhang    Ting Xu   

Current Student:

Feifei Guo Hong Zhao Zi Fang Pengfei Wang  
Huaqiu Huang Haifang Wei Yanan Wang Xueting Li
Qianqian Han

Current Postdoc:

Rajesh Yarra Zheng Liu Yue Zhang Fangfang Ma
     
     

Address: No.1 West Beichen Road,Chaoyang District, Beijing, 100101 China
Tel: 010-62631582    Fax: 010-62537814         Email: jpwang@genetics.ac.cn

奨ICP姥05002827催